Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Hospodářské noviny: metrosexuál versus intelektuál

hnHospodá?ské noviny vym?nily šéfredaktora - a z mediálních informací je sice poznat, že deník na tom není nejlépe, sotva kdo tam ale vy?te rozdíly mezi dosavadním Petrem Šim?nkem (vlevo) a novým Petrem Šabatou (vpravo). Pod šéfredaktorováním obou jsem p?es ?ty?i roky pracoval, tak to zkusím trochu up?esnit. Zatímco prvního krom? politiky zajímala spíš lifestylová problematika, jídlo, oble?ení... a noviny tla?il do odleh?ené "trendy" podoby, u druhého jsem tyto sklony nezaznamenal a MF Dnes za jeho ?as? ješt? rozhodn? nem?la dnešní pov?st bulváru. Zjednodušen? ?e?eno: metrosexuála st?ídá intelektuál, což ani v prvním ani v druhém p?ípad? nemyslím pejorativn?, protože obojí mí?í k ur?itému druhu ?tená?? - a to první dokonce k v?tšímu po?tu. Pov?sti Hospodá?ek jako seriozního konzervativního deníku by vým?na mohla prosp?t, pokud ovšem není pozd?, protože sm?r k jednodušším a povrchn?jším ?tená??m už je tu n?kolik let rozjetý a setrva?nost každé velké redakce je pochopiteln? nezanedbatelná. Do pon?kud pou?ové grafické úpravy už natekly milióny, vyst?ídalo se mnoho redaktor?, vznikly nové p?ílohy..., což zcela jist? nezajímá ani ty, kdo už p?edplatné zrušili, ani ty, kterým se nová podoba HN t?eba za?ala líbit. Nový šéfredaktor to tedy nebude mít lehké, nicmén? seriózní konzervativní noviny tahle zem? pot?ebuje jako s?l. 

Jan A. Novák

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: from JoomlaShack